2018-05-21

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

O G  Ł O S Z E N I E

w sprawie wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złocieniec

 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2017 r. przepisów zmieniających ustawę  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2017.2180 ), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu i n f o r m u j e, że : dotychczasowe taryfy obowiązują do czasu wejścia w życie nowych taryf zatwierdzonych na podstawie decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Uchwałą z dnia 30 marca 2017r. nr XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują w okresie  od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018r.

1) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody.

Tabela A.

Lp

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

netto

brutto

1

Dostarczanie wody dla wszystkich odbiorców

4,69

5,07

zł/m3

2

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 2 m-ce - dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/2 m-ce

3

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę co 1 m-c -  dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/1 m-c

4

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za wodę co 1 lub 2 m-ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

3,53

3,81

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

5

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

2,50

2,70

zł/odbiorca/połączenie/1m-c

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

2) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Tabela B.

Lp

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

netto

brutto

1

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków dla wszystkich odbiorców

5,51

5,95

zł/m3

2

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków opadowo-roztopowych do kanału ogólnospławnego przy braku opomiarowania

0,29

0,31

zł/m2

3

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 2 m-ce dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/2 m-ce

4

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki co 1 m-c dla wszystkich odbiorców

6,48

7,00

zł/odbiorca/1 m-c

5

Opłata abonamentowa za rozliczenie należności za ścieki co 1 lub 2 m-ce dotycząca przeciętnych norm zużycia dla wszystkich odbiorców

3,53

3,81

zł/odbiorca/1lub2 m-ce

6

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług – dotycząca odbiorców bezpośrednio przyłączonych do sieci

3,25

3,51

zł/odbiorca/połączenie/1 m-c

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się